maandag 24 januari 2022

Alles over Sliedrecht

College legt voorstellen voor begroting 2014 voor aan de raad

29 maart 2013 (door Ad van Herk)

SLIEDRECHT - “Met dit pakket aan voorstellen realiseren we niet alleen de noodzakelijke bezuinigingen, maar creëren we ook ruimte om door te blijven bouwen aan de kwaliteit van ons dorp” aldus wethouder Hans Tanis, portefeuillehouder Financiën. “De afgelopen maanden is er samen met de raad hard gewerkt aan de noodzakelijke financiële strategie om Sliedrecht voor de toekomst financieel gezond te houden. Het college doet nu binnen de door de raad vastgestelde kaders concrete voorstellen die nog voor de zomer moeten leiden tot een sluitend meerjarenperspectief. Daarmee houden we ons financiële  huishoudboekje ook voor de komende jaren op orde.” De voorstellen maken onderdeel uit van de al vorig jaar ingezette kerntakendiscussie en bezuinigingsoperatie STOER: Sliedrecht TOekomstvast En financieel Robuust.

Evenwichtig pakket voor 2014

De bezuinigingsopgave voor de gemeente Sliedrecht loopt op van ruim € 1,4 miljoen in 2014 tot bijna € 3,0 miljoen in 2017. Het college legt de raad nu voorstellen voor die met ingang van 2014 leiden tot een structurele besparing van € 1,4 miljoen. Tanis: “Om de forse financiële opgave voor volgend jaar te kunnen invullen hebben we ons als college in eerste instantie gericht op die bezuinigingen waarvan de gevolgen voor het dorp beperkt zijn.” Tanis doelt hiermee bijvoorbeeld op besparingen die verband houden met de rol en de kerntaken van de gemeente. Ook op het terrein van dienstverlening worden voorstellen gedaan”. Gezien de omvang van de opgave is het echter onvermijdelijk dat inwoners in Sliedrecht het effect van de bezuinigingen toch gaan merken. “We zijn er als college wel van overtuigd dat we een evenwichtig pakket hebben weten samen te stellen waarbij de bezuinigingspijn zoveel mogelijk over het dorp wordt verdeeld” aldus Tanis. In het door het college voorgestelde pakket blijft ook de regio overigens niet buiten schot.

 

Keuzes voor 2015 zijn aan de nieuwe raad

Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden. De huidige raad heeft besloten om de bezuinigingen vanaf 2015 aan de nieuwe gemeenteraad over te laten. Wel wordt aan de nieuwe raad een overzicht met mogelijkheden voorgelegd. Tanis: “Het college werkt in de komende periode aan het verder uitbreiden van dit keuzepalet voor de nieuwe raad. We gebruiken hiervoor uiteraard ook de suggesties die de huidige raad in de komende tijd ongetwijfeld nog zal aanreiken en doen de raad nog voor de zomer een voorstel. Ook bij dit keuzepalet streven we er als college overigens naar om de gevolgen voor het dorp zoveel mogelijk te beperken en in ieder geval evenwichtig te verdelen.” 

 

Naast ombuigen ook bouwen

Het college heeft, ondanks de financiële tegenwind, onverminderd de ambitie om Sliedrecht een aantrekkelijk dorp te houden voor zowel burgers als bedrijven. Tanis: “Juist in deze periode van bezuinigingen moet je als overheid ook blijven bouwen aan de kwaliteit van je dorp. Naast de noodzakelijke ombuigingen doen we als college dan ook voorstellen voor investeringen in het dorp en lokale gemeenschap.” Voorbeelden waar Tanis op doelt zijn bijvoorbeeld het reserveren van middelen voor sporthal de Stoep en voorstellen om de bezuinigingen van het Rijk op de jeugdzorg en de AWBZ in Sliedrecht zo goed mogelijk op te kunnen vangen.

 

Zorgvuldige communicatie

Tanis benadrukt het belang van zorgvuldige communicatie over de voorstellen en het bezuinigingstraject met de inwoners, bedrijven en instellingen in Sliedrecht. Tanis: “Het college heeft betrokkenheid en transparantie hoog in het vaandel staan en hecht daar ook in dit traject veel belang aan. Juist daarom communiceren we als college actief over de voorstellen met betrokkenen in het dorp. Tegelijkertijd staan we als college open voor alternatieve voorstellen die bijdragen aan een structureel gezond huishoudboekje van de gemeente.”

 

De raad behandelt de voorstellen in de raadsvergadering van 9 april (opiniërend) en 7 mei 2013.

 

De voorstellen staan op de website van de gemeente Sliedrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!