Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Informateur legt de rode loper uit voor vier coalitiepartijen'
04apr 2014

Informateur legt de rode loper uit voor vier coalitiepartijen

SLIEDRECHT - Rinus Houtman, die op 27 maart de opdracht kreeg te onderzoeken welke coalitie het meest kansrijk is in Sliedrecht, stelt op basis van de gesprekken die hij heeft gevoerd voor een zo breed mogelijk college samen te stellen.  Daarin nemen zowel het CDA als de VVD plaats. Tezamen met PRO Sliedrecht en de SGP-ChristenUnie wier deelname aan een nieuw te vormen coalitie volgens alle partijen voor de hand ligt.

Door Erik de Bruin

Dit is te lezen in het rapport dat de informateur heeft opgesteld en dat vanmiddag naar de fracties en de media is verstuurd. Dinsdagavond 8 april spreekt de gemeenteraad zich uit over het advies. Vervolgens zal de SGP-ChristenUnie als grootste partij aan het formatieproces beginnen. De PvdA-fractie kan zich alvast voorbereiden op een terugkeer in de oppositie. Houtman concludeert immers dat een samengaan van PRO Sliedrecht en de PvdA in een college geen reële optie is gezien de verhouding tussen beide partijen op dit moment. Wat hij daarmee bedoelt, legt hij niet verder uit. Een college bestaande uit twee partijen (dat zou getalsmatig mogelijk zijn als de SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht de handen ineen slaan of als de SGP-ChristenUnie en het CDA gezamenlijk een verbond aangaan) wordt door geen een partij gewenst en zou geen recht doen, zo oordeelt de Sliedrechtse politiek, aan de diversiteit van de voorkeuren van de kiezers. Bij combinaties van drie of vier coalitiepartners vinden alle partijen het wenselijk dat in zo’n combinatie zowel PRO Sliedrecht als de SGP-ChristenUnie vertegenwoordigd is omdat dat een juiste vertaling van de verkiezingsuitslag zou zijn. Beide steken er met respectievelijk vijf en zeven zetels (daarna volgt het CDA met drie) bovenuit. Aangezien het tussen PRO Sliedrecht en de PvdA dus niet klikt, zo kan worden opgemaakt uit het rapport, en laatstgenoemde partij een pijnlijke nederlaag heeft geleden door weer een zetel te verliezen (in 2010 waren het er al drie), blijven er maar drie opties over. SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht zouden in zee kunnen gaan met het CDA óf de VVD. Met beide kan ook. Dat laatste geniet de voorkeur van Houtman.  Hij breng aan het eind van het rapport het advies uit deze optie als eerste te onderzoeken.

‘Hoge eisen’

Houtman schrijft dat de verschillen tussen de bestaande partijen in Sliedrecht reëel zijn, maar door vrijwel niemand als onoverbrugbaar  worden ervaren. Gezien de grote uitdagingen en opgaven waar de gemeente de komende jaren voor staat, is het volgens hem verstandiger  de krachten te bundelen en de bestuurlijke energie niet te richten op de verschillen (‘wat bij een sterke coalitie-oppositie verhouding snel het geval is)’, maar op de gezamenlijke bestuurlijke opdracht. De informateur laat verder weten dat er hoge eisen mogen worden gesteld aan zowel de individuele bestuurders als het college als team.

‘Niet altijd een hecht team’

Het is hem onder andere opgevallen dat de daadkracht van het gemeentebestuur in de afgelopen periode erg wisselend was. ,,Het college toonde zich niet altijd een hecht team.” Ook concludeert Houtman dat het dualisme nog onvoldoende is gerealiseerd en dat burgerparticipatie verder ontwikkeld moet worden. Goede communicatie is belangrijk om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen. Dat vertrouwen heeft in 2011 een flinke knauw gekregen dankzij de bestuurscrisis en het vertrek van burgemeester Martin Boevée dat daarvan een uitvloeisel was. De economische ontwikkeling was volgens Houtman meer beheersmatig dan ontwikkelingsgericht en met veranderingen in de  ambtelijke organisatie is wel een begin gemaakt, maar er moet nog veel gebeuren.

Recreatief Knooppunt

De informateur, die als voormalig gedeputeerde en burgemeester (een functie die hij momenteel als waarnemer vervult in Leerdam) gepokt en gemazeld is als bestuurder, heeft in zijn rapport ook een groot aantal aanbevelingen geschreven. Wat betreft het Recreatief Knooppunt geeft hij de suggestie mee onderzoek te doen zodat duidelijk is of uit de opbrengst van vrijkomende gronden – waar nu sportvelden liggen – de eventuele verplaatsing van deze sportvelden kan worden gefinancierd. Ook stelt hij voor onderzoek te verrichten naar de capaciteitsbehoefte die er is onder sportverenigingen en de vraag in hoeverre de aanleg van één of meer kunstgrasvelden hierin kan voorzien. Dat hij deze onderzoekssuggesties doet, is opmerkelijk aangezien er al een haalbaarheidsstudie is verricht en de conclusie daarvan is dat zowel Stationspark III als het Recreatief Knooppunt realiseerbaar is. De gemeente zal echter wel moeten voorfinancieren omdat verwacht wordt dat de verkoop van de grond langs de snelweg (lees: de accommodatie van Voetbal Vereniging Sliedrecht) ongeveer tien jaar duurt. Wat betreft gemeentelijke samenwerking past zijn aanbeveling in het straatje van het CDA en de SGP-ChristenUnie, die, om het simpel uit te leggen, pro-Drechtsteden zijn en er voorstander van zijn om te verkennen in hoeverre een intensievere samenwerking met buurgemeente Hardinxveld-Giessendam voor beide gemeenten mogelijkheden biedt c.q. wenselijk is. Wat betreft het jeugdbeleid staan vier neuzen dezelfde kant op. Dat moet opnieuw vastgesteld en geformuleerd worden.

Evenementenbeleid en zondagsrust

Houtman doet ook de aanbeveling een evenementenbeleid te ontwikkelen dat kan dienen als toetsingskader voor vergunningaanvragen. Aspect die in dat kader worden meegenomen, zijn de zondagsrust en de locatie van evenementen. ,,Gezien het karakter van de gemeente en de samenstelling van de bevolking wordt geen medewerking verleend aan zondagse evenementen ten zuiden van de A15. Tenzij het gaat om evenementen die geen feest, maar een herdenkingskarakter hebben (zoals op 4 mei) en die niet gezien kunnen worden als verstoring van de zondagsrust.” Hij voegt eraan toe dat wordt onderzocht of er draagvlak is voor een herstart van het Baggerfestival. Het aantal koopzondagen zou niet uitgebreid moeten worden. Dit dient zich bovendien te beperken (wat al het geval is) tot het gebied ten noorden van de A15 (lees: de meubelboulevard).

Parttime-wethouders

Tot slot adviseert Houtman dat de burgemeester naast wettelijke ook inhoudelijke taken voor zijn rekening neemt.  ,,Daarbij kan worden gedacht aan taken die niet direct politiek gevoelig liggen, zoals bijvoorbeeld burgerparticipatie en handhaving. Maar ook taken in de regio, zoals het Deltaprogramma en de lobby voor de A15.” Over diens collega-bestuurders schrijft hij: ,,Om te komen tot een college van goede persoonlijke samenstelling kan het wenselijk zijn kandidaat-wethouders een ontwikkelassessment te laten volgen. Aan de hand van een op te stellen profielschets kan een ieder dan indien nodig gericht aan de eigen ontwikkeling werken.” Mocht in het verdere formatieproces blijken dat een college bestaande uit vier partijen (de optie die volgens Houtman als eerste onderzocht zou moeten worden) de beste keuze is dan zou volgens hem de wethoudersverdeling als volgt moeten zijn: SGP-ChristenUnie 1 fte, PRO Sliedrecht 0,8 fte, CDA 0,6 fte en de VVD ook 0,6 fte. ,,Voor een gemeente ter grootte van Sliedrecht moet een collegeomvang van 3 fte voldoende zijn om de bestuurlijke taken te kunnen uitvoeren.” Dat advies zal niet in de wind worden geslagen. Geen enkele partij wil nu meer geld uitgeven dan nodig is en daarmee, in deze tijd van crisis en bezuinigingen, een slecht signaal afgeven. Wil men alleen een fulltime-wethouder leveren dan zal, met uitzondering van de SGP-ChristenUnie, gepleit moeten worden voor een drie partijen-akkoord. Naast de PvdA valt het CDA of de VVD dan nog buiten de boot.  Voorlopig liggen zij echter beide op koers om een felbegeerd plekje in de coalitie te veroveren.Deel dit bericht met je vrienden!