Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Sliedrecht'
25apr 2014

Zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Sliedrecht

SLIEDRECHT - Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning reikte burgemeester drs. A.P.J. van Hemmen op vrijdag 25 april zeven Koninklijke Onderscheidingen uit.

De onderstaande personen ontvangen een Koninklijke Onderscheiding vanwege hun belangeloze inzet, inspanningen en grote betrokkenheid bij en voor de gemeente Sliedrecht en in Nederland. De uitreiking vond plaats in Zalen-centrum De Lockhorst aan de Sportlaan.

Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

- Cornelia Arina De Bruin
- Bastiaantje Johanna Görtemöller–Van Willigen
- Jacob Johannes Huisman
- Metje Netta Prins – Meijdam
- Arie Schouten
- Adriana Teeuw – Den Rooijen
- Annie Visser - Den Besten

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verdiensten van de gedecoreerden.

Annigje Visser - Den Besten

2003-heden: Bestuurslid en voorzitter Vrouwen van Nu.
Mevrouw Visser-Den Besten is sinds 21 januari 2003 lid van de NBvP (Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen) "Vrouwen van Nu", tegenwoordig alleen de naam "Vrouwen van Nu" afdeling Sliedrecht. In mei 2007 is zij het bestuur gaan versterken en in januari 2009 volgde ze Riet van den Heuvel als voorzitter op, eerst voor een jaar maar dat zijn er nu al meer dan 5 geworden. Mevrouw Visser-Den Besten is heel plichtsgetrouw en ook zorgzaam naar anderen toe, niets is haar te veel. Zijn er leden ziek zorgt ze voor een kaartje of gaat ze op bezoek.

Vrouwen van Nu is een landelijke organisatie met 45.000 leden en 520 afdelingen en hier staan de voor: De vereniging van vrouwen heeft een hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden die -elkaar willen ont-moeten -hun creativiteit willen ontplooien -aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en -met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Vrouwen van Nu afdeling Sliedrecht heeft circa 100 leden die eenmaal per maand bijeenkomen in Overslyd-recht voor een gezellige avond, soms met een spreker, soms voor een avondje cabaret of een creatieve avond, ieder jaar weer anders.

Meestal wordt er 2 keer per jaar een reisje georganiseerd en nog diverse andere activiteiten zoals een Fair, een fietstochtje of handwerkmiddagen. Met de ande-re afdelingen in de regio wordt elk jaar een streekmiddag/avond gehouden, die beurtelings door een afdeling wordt verzorgd. Om ieder jaar weer een leuk programma te brengen hebben we veel geld nodig, zeker als we volgend jaar ons 60 jarig bestaan vieren. De contributie hiervoor is niet vol-doende, daarom staan we op de Fair waar we eigengemaakte artikelen verkopen, benaderen we bedrijven om te adverteren in ons jaarboekje en organiseren we soms een bingo, ook hierbij staat mevrouw Visser-Den Besten haar "mannetje". Om dit alles goed te regelen is veel tijd en energie nodig.

Mevrouw Visser-Den Besten besteedt dan ook gemiddeld wel 5 dagen per maand aan dit alles. Daarnaast past ze wekelijks op haar kleinkinderen en ook bij het Ouderenwerk in de kerk is ze van de partij. Mevrouw Visser-Den Besten wil het altijd nog beter, ze voelt zich als voorzitter verantwoordelijk, daarom wil ze het iedereen naar de zin maken en een leuk gevarieerd programma brengen ook op cultureel gebied, zodat we meer leden aantrekken.

1997-heden: Vrijwilliger en bestuurslid (2e voorzitter) Ouderenwerk Hervormde Gemeente Sliedrecht.
Het Ouderenwerk is 52 jaar geleden gestart als een activiteit van de Diakonie met als doel ouderen uit hun isolement te halen en een ontmoetingsplaats te creëeren. Men begon met het organiseren van ontspanningsmiddagen. De eerste jaren velen thuis opgehaald, dat is niet veranderd we hebben alleen nu beter groepsvervoer.

Koffie of thee en een programma met cultuur, natuur en muziek wordt de middag opgevuld. Mevrouw Visser-Den Besten is één van onze gastvrouwen die al 16 jaar actief is in deze werkgroep. Mevrouw Visser-Den Besten is heel creatief die met ons meedenkt en regelmatig met heel leuke en originele ontwerpen en programma's voor de dag weet te komen, die door zo'n 80 tot 100 bezoekers zeer gewaardeerd worden zodat zij een aangename middag hebben. Twee keer per jaar organiseren we ook een dagtocht. Mevrouw Visser-Den Besten is tweede voorzitter die regelmatig de leiding van de voorziter overneemt. We hopen dat zij nog lang als gastvrouw en stuwende kracht bij ons zal blijven. Als waardering voor haar inzet steunen wij van harte deze voordracht.

2000-heden: Vrijwilligster Spring In.
"Spring In" is een hulporganisatie van Diaconie Hervormde Gemeente van Sliedrecht. De doelstel-ling is in te springen wanneer een oudere daarom vraagt.

1998-heden: Kaarten maken
Mevrouw den Besten geeft éénmaal per maand workshops aan 10 dames om kaarten te maken. Meestal zorgt zij dan ook voor de catering.

2000-heden: Oppassen kleinkinderen
Twee volle middagen in de week past zij op haar twee kleinkinderen

1980-heden: Organiseren buurtfeest
Éénmaal per jaar, aan het eind van de zomer, viert de buurt (jong en oud) een feestje. Mevrouw Visser- den Besten organiseert dit alleen en van a tot z.

1960-heden: Spil van de familie
Mevrouw Visser-Den Besten is de spil van de familie Den Besten. Deze bestaat uit oorspronkelijk 5 broers en 1 zus. Deze zus is dus Annie en zij nam sinds de dood van haar moeder in 1996 de taak om zich als een soort plaatsvervangende moeder op te werpen. Dit tot veel vreugde van haar broers, die op één na allen ouder zijn.

Dit betekent dat zij eens per twee jaar de hele familie uitnodigt om inclusief partners, kinderen en kleinkinderen een ontmoeting te hebben, waarbij sport en spel, maar ook gesprek en eten centraal staan. Zij huurt dan meestal een zwembad af. Ze houdt een toespraak, memoreert wat er allemaal gebeurt is de afgelopen twee jaar en deelt bloemetjes uit voor wie dat verdiend hebben. De hele familie, zo'n 60 personen, zijn dan vaak allemaal aanwezig. Mijn eigen kinderen beschouwen haar als hun tweede moeder omdat tante Annie vanaf 1985 zeker 2x in de week in mijn huis aanwezig was om de kinderen vanuit school op te vangen, etc. Daarbij is een onuitwisbare liefde voor haar ontstaan. Zij is ook het centraal meldpunt bij ziekten of andere calamiteiten en zij zorgt dan er voor dat dan ook de andere familieleden op de hoogte worden gesteld. Ad den Besten, jongste broer.

Cornelia Arina De Bruin (Connie)

2000-2014: Raadslid gemeenteraad Sliedrecht voor de PvdA.

Op 12 april 2000 is mevrouw De Bruin benoemd tot raadslid van de PvdA en op 25 april 2000 is mevrouw De Bruin geïnstalleerd.

Helaas is mevrouw De Bruin niet herkozen en moest de gemeenteraad verlaten.

Jacob Johannes Huisman (Johan)

2002-2014: Raadslid gemeenteraad Sliedrecht voor de PvdA.

De heer Huisman is per 14 maart 2002 in de gemeenteraad van Sliedrecht gekozen als raadslid voor de PvdA.

Helaas moet hij in 2014 afscheid nemen van de gemeenteraad van Sliedrecht omdat hij niet is herkozen.

Metje Netta Prins – Meijdam

1978-heden: Langdurig pleeggezin
Decorandus heeft samen met echtgenoot jarenlang tientallen kinderen voor kortere en langere tijd opgevangen en een veilig huis geboden. Vanuit crisissituaties maakten zij deel uit van het eigen gezin. Na verloop van tijd keren de kinderen terug naar ouders of worden geplaatst in een pleeggezin.

Een aantal van hen zijn gebleven. Mevrouw heeft het vermogen om kinderen het vertrouwen terug te geven in volwassenen, zodat ze zich binnen hun eigen mogelijkheden positief kunnen ontwikkelen. Zij zoekt voortdurend naar manieren om het kind optimaal te kunnen begeleiden. De ouders v/d/ kinderen worden open en respectvol tegemoet getreden. Het blijft hun kind. Op dit moment woont er nog 1 pleegdochter van 16 jaar thuis.

Adriana Teeuw – Den Rooijen

1985-heden: Vrijwilligster verpleeghuis Waerthove.
Waerthove, gevestigd Kerkbuurt 200 te Sliedrecht, valt vanaf 1992 onder de zorginstelling RIVAS. Voorheen was Waerthove een zelfstandig verpleeghuis voor dementen bejaarden. Het verpleeghuis heeft gemiddeld 160 bewoners. Ondersteuner 1, Janny van der Linden, is coördinator van de vrij-willigers bij Waerthove in diendt van Rivas en geeft de periode vanaf 1992 tot heden aan.

Onder-steuner 2, Nico Vermeulen, kan de periode voor 1992 aanvullen. Mevrouw Teeuw en haar man waren als schipper en schippersvrouw op de binnenvaart. Door een ernstige ziekte van haar man moesten zij naar de wal en kwamen in 1985 in Sliedrecht wonen. Aan haar man heeft zij tot aan zijn overlijden in 1996 mantelzorg verleend. Zij heeft zich vanaf die tijd (1985) ook gelijk intensief ingezet als vrijwilligster bij Waerthove. Het bezoeken van bewoners, koffieschenken, hulp bij de maaltijden en inzet bij activiteiten. Niets was haar teveel. Ook nadat Waerthove was overgegaan naar de zorginstelling RIVAS is zij dit vrijwilligerswerk blijven voortzetten.

Zij was zeker enkele dagen per week aanwezig als vrijwilligster. Dit werd nog intensiever na het overlijden van haar man in 1996. Zij was de laatste 20 jaar iedere donderdag aanwezig bij de kapsalon met de begelei-ding van de bewoners. Daarnaast was zij op de andere dagen tot 2012 ook vaste vrijwilliger bij de toko, later het restaurant, voor het bedienen en begeleiden van bewoners. Dit wordt na de verbou-wing op andere wijze voortgezet. Ook is zij altijd aanwezig en inzetbaar bij speciale activiteiten voor de bewoners in Waerthove, zoals de zomermarkt, vakantieweken, kerstvieringen etc. Ook voor de toekomst wil en zal zij op dezelfde wijze zich blijven inzetten als vrijwilliger in Waerthove.

Zondag is zij ook aanwezig bij de begeleiding van de bewoners naar en tijdens de zondagdien-sten in Waerthove. Het is moeilijk precies aan te geven hoeveel uren per week zij zich inzet als vrijwilliger. Dit is zeker 20 uur per week maar er zijn ook weken die dit ruim overschrijden. Er is GEEN vergoeding voor dit vrijwilligerswerk. Uit alles blijkt dat mevrouw Teeuw een zeer gewaardeerde vaste vrijwilligster is bij Waerthove. Zelf heeft zij voldoening in dit werk maar ook wil zij dienstbaar zijn voor bewoners van Waerthove door hen naar hun omstandigheden extra aandacht en zorg te geven, waarbij zij ook het verplegend personeel op bepaalde punten kan ontlasten.

Arie Schouten

1989-heden: Oprichter/voorzitter en inspirator Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtus.
Het koor staat vanaf de oprichting onder de enthousiaste leiding van de bekende dirigent en orga-nist Martin Zonnenberg. ‘Ichthus’ behoort met ca 170 leden – amateurs – tot één van de grootste mannenkoren van Nederland. Het koor is interkerkelijk en heeft landelijke bekendheid. De koorle-den komen uit de wijde regio. Het repertoire omvat bekende en onbekende kerkliederen, de aloude psalmen en gezangen, de schoonheid van het klassieke lied en het veelzeggende ritme van de ne-grospiritual.

We zingen in het Nederlands, Engels, Duits en Latijn. Circa 10 keer per jaar wordt er in concertvorm gezongen. Alleen of met anderen. Op uitnodiging of zelf georganiseerd. Meestal voor zeer goed gevulde kerken en zalen. Ook wordt het mannenkoor regelmatig gevraagd mee te werken aan radio- en tv-programma’s als ‘Laat ons de rustdag wijden‘ en ‘Nederland zingt‘. Zie div. ondersteuningsbrieven over deze activiteit.

Is er een bijzondere aanleiding tot indiening van het decoratie voorstel? JA Het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus bestaat in 2014 25 jaar.

1990-2000: Kerkrentmeester
Van 1990 tot 2000 is de heer Schouten kerkrentmeester geweest van de Nederlands Hervormde Kerk Sliedrecht. De kerkrentmeester heeft het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie, evt. de kosterswoning en verenigingsgebouw(en). Zij zijn ver-antwoordelijk voor het onderhoud en verhuur van deze gebouwen.

Bastiaantje Johanna Görtemöller – Van Willigen

1983-heden: Lerares hulp bij tekenen en schilderen van Anders Actieven Sliedrecht
Sedert oprichting van de club Anders Actieven Sliedrecht helpt zij uitkeringsachtigen in het begin met houtbranden, potten bakken, tekenen en schilderen. Ook zat mevrouw Görtemöller een poos in het bestuur en verzorgde zij crea-middagen voor mensen die in een regeling liepen b.v. WAO, WW of Bijstand heeft vele mensen de beginselen van het schilderen en tekenen geleerd.

1992-heden: Vrijwilligster Sliedrecht Museum
Is al jaren actief in het Sliedrechts Museum als suppoost en helpt bij het inrichten van exposities heeft er ook nog geïnventariseerd en er zelfs geëxposeerd met haar eigen kunst. De leukste exposi-tie is duidelijk de expositie van mevrouw Görtemöller, haar dochter en haar kleindochter geweest. Drie generaties kunst.

Zie ook:
Drie brandweervrijwilligers ontvangen Koninklijke Onderscheiding (wo, 20 nov 2013)
Zes vrijwilligers ontvangen Koninklijke Onderscheiding (vr, 26 apr 2013)
Vijf vrijwilligers ontvangen Koninklijke Onderscheiding (di, 1 mei 2012)
Koninklijke Onderscheiding voor vertrekkend raadslid Dick van Meeuwen (ma, 28 nov 2011)


Deel dit bericht met je vrienden!