Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Knopen doorhakken verbinden en versnellen'
30apr 2014

Knopen doorhakken verbinden en versnellen

SLIEDRECHT – De portefeuilles moeten weliswaar nog verdeeld worden, maar het concept-raadsprogramma is inmiddels klaar. Een programma op hoofdlijnen waarover de gemeenteraad dinsdagavond 13 mei besluit. Welke zaken vallen op? Welke ambities worden gekoesterd? In dit artikel staan de doelstellingen overzichtelijk op een rij.

Door Erik de Bruin

In het programma wordt als eerste gesteld dat de bewoner van Sliedrecht centraal staat. Samen met bewoners, instellingen en bedrijven wil de gemeenteraad kijken naar wat er leeft in de samenleving en welke wensen er zijn. Ook worden bewoners, zo is verder te lezen, meer betrokken bij hun eigen woonomgeving en bij het maken van beleid.

Dat het versterken van burgerparticipatie een belangrijk speerpunt is en zelfs als eerste wordt genoemd, wekt geen verbazing. Alle partijen spraken zich hierover uit in aanloop naar de verkiezingen. Het zal niet moeilijk zijn geweest om hier consensus over te bereiken. Sliedrecht zal net als elke andere gemeente ook wel moeten aangezien er vanuit politiek Den Haag wordt aangestuurd op een participatiesamenleving.

Zorgdecentralisaties

Het kabinet legt gemeenten ook een drietal zware decentralisaties op. Het uitgangspunt, dat in het concept-raadsprogramma staat vermeld,  is om deze hele operatie budgettair-neutraal te laten verlopen. Met andere woorden: Sliedrecht gaat haar nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onder andere jeugdzorg en de AWBZ uitvoeren met het geld dat het Rijk ter beschikking stelt. Dit bedrag is lager dan wat het kabinet hier zelf aan uitgeeft.  Slechts als bepaalde bevolkingsgroepen met dit beleid in de knel komen kan worden overwogen andere middelen in te zetten, zo staat er nog bij vermeld.

De partijen zeggen de noodzaak te begrijpen om bepaalde zaken regionaal te beleggen. ‘Voorkomen moet worden dat de kosten van dure zorg lokaal worden afgewenteld. Uitgangspunt is de zorg voor en de participatie van met name kwetsbare bewoners die door de decentralisaties worden getroffen of benadeeld. Sliedrecht kent een goed ontwikkeld netwerk van kerken en vrijwilligersorganisaties en ondernemers worden zich meer en meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om onze verantwoordelijkheid goed te kunnen nemen, willen we in samenwerking met deze lokale partners zelf de opdracht blijven bepalen op de preventieve terreinen en algemene voorzieningen, zoals de Wmo, Sociaal Team Sliedrecht en het welzijnswerk. Voorzieningen die breed toegankelijk en dicht bij de burger worden georganiseerd.’

Verder wordt geschreven dat de gemeenteraad het vrijwilligerswerk in de volle breedte zal stimuleren, ondersteunen en in stand wil houden. De omvangrijke geldstromen die met de decentralisaties gepaard gaan worden vanaf de begroting 2015 transparant in beeld gebracht.

Evenementenbeleid

Rinus Houtman had in zijn rol als informateur na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart (op 8 april is hij ‘gepromoveerd’ tot formateur) al in zijn advies geschreven een toegankelijk en laagdrempelig evenementenbeleid te ontwikkelen dat kan dienen als toetsingskader voor vergunningaanvragen. Dit is overgenomen in het concept-raadsprogramma.  Aspecten in het toetsingskader zijn het eerbiedigen van de zondagsrust en de locatie van evenementen. Ten zuiden van de A15 wordt geen medewerking verleend aan zondagse evenementen tenzij het gaat om evenementen die geen feest-, maar een herdenkingskarakter hebben en die niet gezien kunnen worden als verstoring van de zondagsrust. Of evenementen die op zaterdag plaatsvinden na twaalf uur ‘s nachts door mogen gaan, staat niets over vermeld.

Het Baggerfestival, dat in 2008 voor het laatst werd gehouden, keert, onder een andere naam weliswaar, wellicht terug. Er wordt, zo is te lezen, gestreefd naar een maritiem zomerfestival in 2015 als sluitstuk van het jubileumjaar ‘Sliedrecht 950 jaar’ waarvoor overigens op vrijdagavond 2 mei (2014) het startsein wordt gegeven met een manifestatie in de Grote Kerk.

In 2015 wordt het ‘nieuwe’ jeugdbeleid geformuleerd en vastgesteld. Ook wordt volgend jaar gestart met de implementatie. Het beleid richt zich op alle jongeren van Sliedrecht.

Bibliotheek en bootjeshelling

Onder het kopje Cultuur, Sport en Recreatie wordt de bibliotheek, aangehaald. De bieb lift mee met de bouw van een appartementencomplex op de plek waar vroeger De Bonkelaar was. Op de begane grond van het gebouw komt een nieuwe, grotere bibliotheek. De raad zegt behoefte te hebben aan een toekomstvisie omtrent de bibliotheekfunctie en verwacht deze in 2015. Op het gebied van recreatie moet de potentie die Sliedrecht als rivierdorp heeft (‘de gemeente strekt zich uit over een afstand van zeven kilometer langs de Merwede’) beter worden benut. ‘Hierbij valt te denken aan voorzieningen die recreatie vergemakkelijken en mogelijk maken, zoals een bootjeshelling.’

Recreatief Knooppunt

De partijen geven aan snel duidelijkheid te willen over de mogelijke realisatie van een Recreatief Knooppunt (inclusief sportvelden) over het spoor. ‘Dit is met name van belang voor de sportverenigingen SLTC en V.V. Sliedrecht.’  Er is in 2013 al een haalbaarheidsondezoek verricht. Definitieve besluitvorming vraagt, zo staat vermeld, nog om aanvullend onderzoek. Wat eind 2014 klaar is.

Lokale economie

Het aantal koopzondagen wordt niet uitgebreid en de openstelling beperkt zich tot het gebied ten noorden van de A15. Dat wil zeggen dat er op deze dagen wel winkels open zijn op de meubelboulevard, maar niet in het dorp zelf. De partijen zeggen te hechten aan een sterke locale economie en een gunsig vestigingsklimaat. De gemeente verzorgt een faciliterende rol en neemt zich voor Sliedrecht actief te promoten als een aantrekkelijke woon- en vestigingsplaats, goede contacten te realiseren met het bedrijfsleven en (zorg)instellingen door een zogenoemde bedrijfscontactfunctionaris aan te stellen, actief te werken aan de vermindering van regeldruk, activiteiten te ontplooien die het vestigingsklimaat bevorderen en werkgelegenheid creëren, te investeren in startende ondernemers en innovatieve bedrijvigheid en de mogelijkheden te verkennen voor het vestigen van internetbedrijven.

Het Griendencollege wordt aangespoord verder te gaan met het aangaan van samenwerkingen met bedrijven en instellingen. Maatschappelijke stages worden ook gestimuleerd.

Verkeer en vervoer

De lobby voor verbreding van de A15 wordt voorgezet en de al heel lang gewenste veiligere verkeerssituatie bij de op- en afrit van de snelweg ter hoogte van Baanhoek-West (door de realisatie van verkeerslichten en extra rijstroken) moet uiterlijk in 2015 gereed zijn, zo is te lezen onder ‘Verkeer en vervoer’.  In 2014 wordt een nieuw verkeersbeleidsplan vastgesteld waarin aandacht is voor onder andere fietsvriendelijke voorzieningen, voorrang op rotondes (Sliedrecht is met fietsers uit de voorrang een vreemde eend in de bijt ten opzichte van omliggende plaatsen) en parkeren. In het publieke domein wordt, zoals altijd al het geval was, geen parkeergeld geheven.

Urgente projecten

De raad wil een aantal grote bouw- en wijkvernieuwingsprojecten met voortvarendheid oppakken. Voor het zomerreces van 2014 wordt een notitie opgesteld waarin de randvoorwaarden worden opgenomen om resultaten te boeken. Hierin worden urgente projecten opgenomen, zoals het Burgemeester Winklerplein, het Watertorenterrein, de Kerkbuurt, Baanhoek-West, de locatie Lanser aan de Rivierdijk en een nieuwe sporthal aan de Benedenveer, De raad stelt dat zij bereid is hierin te investeren. Ook wordt gewerkt aan een Dijkvisie.

Openbare ruimte

‘Het beheer van de openbare ruimte is een verantwoordelijkheid van ons allemaal’, zo is ook opgetekend in het concept-raadsprogramma. Het beheer moet een basisniveau behouden. Bewoners hebben daar ook zelf een rol in. In de loop van dit jaar volgt een nadere definiëring wat in dit geval onder basisniveau wordt verstaan.

Wijkplatforms

Burgerparticipatie wordt, zo is al naar voren gebracht, verder ontwikkeld. Er wordt een portefeuillehouder aangewezen die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de regie op dit gebied. In deze raadsperiode van vier jaar wordt een definitief besluit genomen over het al dan niet handhaven van de drie wijkplatforms.

Regionale samenwerking

‘Uitgangspunt voor samenwerking met andere besturen is de autonomie en de identiteit van Sliedrecht’, zo is te lezen onder het kopje ‘Regionale samenwerking’. ‘Van daaruit zet de raad in op verdere democratisering van de regionale samenwerkingsverbanden. Dit houdt in dat de betrokkenheid en de invloed van de gemeenteraad daarop wordt vergroot.’ Er wordt verkend in hoeverre een intensievere samenwerking met gemeenten buiten de Drechtsteden (bijvoorbeeld Hardinxveld-Giessendam en Molenwaard) mogelijkheden biedt dan wel wenselijk is.

Vier bezuinigingssporen

De gemeente wil en moet bovenal haar financiën op orde hebben. Om de ambities uit het concept-raadsprogramma te kunnen verwezenlijken wordt ingezet op vier bezuinigingssporen, te weten: subsidies, kostendekking, tarieven en belastingen, gemeentelijk vastgoed en samenwerking en bedrijfsvoering. Een jaar geleden werden de subsidies al kritisch tegen het licht gehouden. Een aantal bezuinigingsvoorstellen van het college is toen na inspraak van organisaties en verenigingen deels of helemaal teruggedraaid.  Uitgangspunt wat betreft de onroerende zaak-belasting is een inflatoire verhoging. Een extra OZB-verhoging is bespreekbaar als na de uitwerking van bovengenoemde bezuiningssporen (hetgeen voor de zomer gebeurt) alsnog sprake is van een begrotingstekort. Bij het invullen en vormgeven van eventuele bezuinigingen worden bewoners actief betrokken.

Inspraak

Het gaat nog om een concept-raadsprogramma omdat de besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden. Dat zal zijn tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op dinsdagavond 13 mei. Tot die tijd worden bewoners, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven uitgenodigd om op het concept te reageren. Reacties kunnen op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt: ofwel rechtstreeks bij de partijen zelf ofwel bij de griffie via griffie@sliedrecht.nl. Tijdens de raadsvergadering kan gebruik worden gemaakt van het inspreekrecht. Insprekers moeten hiervoor wel voor 13 mei contact opnemen met de griffie.

Portefeuilleverdeling

Aan dit concept-raadsprogramma hebben alle partijen bijgedragen. Dat wil zeggen ook de PvdA-fractie, die als enige buiten de coalitie valt. De SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht, het CDA en de VVD willen over een paar belangrijke onderwerpen (waaronder het evenementenbeleid) nog aanvullende afspraken maken. Deze afspraken worden opgenomen in een coalitieakkoord dat naar verwachting volgende week wordt opgesteld.  Zodra alle kandidaat-wethouders bekend zijn worden de portefeuilles verdeeld. Het is nog even wachten op het CDA aangezien zij door het besluit dat Ad de Waard eind vorige week heeft genomen om zich terug te trekken, op zoek moet naar een nieuwe wethouderskandidaat. De christendemocraten hakten maandagavond na lang fractieberaad de knoop door dat zij door willen blijven gaan. Fractievoorzitter Ton Spek zei na het beraad ervan uit te gaan dat op het moment dat de fractie een nieuwe kandidaat (van buiten Sliedrecht) heeft gestrikt de portefeuilles niet al zijn vergeven. De wethouders worden naar verwachting op 13 mei benoemd.Deel dit bericht met je vrienden!