Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeentebestuur wil in eigen huis cultuurverandering verwezenlijken'
20mei 2014

Gemeentebestuur wil in eigen huis cultuurverandering verwezenlijken

SLIEDRECHT –  Het nieuwe gemeentebestuur, dat nog geen week geleden van start is gegaan, drukt meteen zijn stempel. Waar normaal gesproken een overschot in de jaarrekening geheel of bijna geheel ten goede komt van de Algemene Reserve is ditmaal besloten van het eigenlijke positieve resultaat van 1, 2 miljoen euro over 2013 slechts 33.000 euro te benutten om de reservepositie en daarmee het weerstandsvermogen op te krikken.


Door Erik de Bruin

,,We hebben een redelijk ambitieus raadsprogramma samengesteld en willen meters maken”, aldus financieel wethouder Hans Tanis, die vervolgens opsomde waar het geld dan wel aan wordt besteed nu slechts een klein deel wordt doorgesluisd naar de Algemene Reserve. ,,Het leeuwendeel”, zo legde hij uit, ,,wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. We willen de komende vier jaar toewerken naar een meer dienstbare gemeente. Daarvoor is een cultuurverandering nodig. Een deel van de 7,5 ton die we hiervoor beschikbaar stellen, zal gebruikt worden voor scholing en opleiding.” Of de doorontwikkeling ook tot gevolg heeft dat er een reorganisatie zal plaatsvinden (in de gemeenteraad is de uitdrukking ‘ook snijden in eigen vlees’ de afgelopen jaren regelmatig gevallen, met name uit de mond van de kersverse VVD-wethouder Len van Rekom) valt volgens Tanis nog niet te zeggen: ,,Je kunt niet op voorhand aangeven of er wel of niet afscheid genomen gaat worden van mensen. Het is niet onze insteek om te reorganiseren. Echter, om uit te groeien tot de dienstbare gemeente die we willen zijn, is, zoals ik al zei, wel een cultuurverandering nodig. Er zijn op dit moment knelpunten in de organisatie. Het is een proces voor de komende vier jaar. Door hier geld voor vrij te maken, laten we zien dat we dit serieus nemen.”

Dijkvisie

Een ander deel van de 7,5 ton wordt gebruikt om lopende grote projecten vlot te trekken. ,,Op het gebied van projectbegeleiding heeft de gemeente te weinig capaciteit. We zullen expertise van buiten moeten inhuren.” Zo’n project is de duurzame instandhouding van het historisch dijklint die de gemeente beoogt. Het college vraagt de raad de startnotitie Dijkvisie Sliedrecht vast te stellen. Vanavond (lees: dinsdag 20 mei) staat het op de agenda van de opiniërende raadsvergadering. Aan de raad wordt gevraagd een krediet van ongeveer 28.000 euro beschikbaar te stellen. De helft daarvan is bedoeld om op tijdelijke basis een communicatieprofessional in de arm te nemen die een intensief interactief proces met belanghebbenden op poten zet en dit in goede banen leidt. De andere helft verwacht de gemeente nodig te hebben voor het binnen de Drechtsteden inhuren van extra stedenbouwkundige capaciteit en specifieke expertise.

Brede School Baanhoek-West

De gemeenteraad bespreekt in de opiniërende raadsbijeenkomst op dinsdagavond 27 mei de jaarrekening. Onderdeel daarvan is ook de extra 4,5 ton die nodig is voor de realisatie van een Brede School in Baanhoek-West. Een langgekoesterde wens (de planontwikkeling begon drie jaar geleden) die nu in vervulling lijkt te gaan aangezien de basisscholen Anne de Vries en de Bleyburgh zich daar met hun onder- en middenbouw willen vestigen. Het eerdere plan om drie denominaties te huisvesten is gestrand omdat het openbaar en reformatorisch onderwijs afhaakten. Voor de realisatie van een Brede School in de nieuwbouwwijk was al geld gereserveerd.  De ‘extra’ 4,5 ton is nodig vanwege de architectonische kosten die al zijn gemaakt. ,,Dat was gebaseerd op oude afspraken. Namelijk dat drie verschillende scholen hun intrek zouden nemen in het gebouw en elk hun eigen entree zouden krijgen”, aldus de wethouder. ,,Er is een lijk uit de kast gekomen en dat kun je maar beter meteen afhandelen.” In juni verwacht hij een concreet plan voor de Brede School te kunnen presenteren.

Natuurspeeltuin en behoud dijksynagoge

Blijven nog twee bedragen over, te weten: 25.000 euro als waarderingssubsidie voor Stichting Dijksynagoge en 50.000 euro voor de verwezenlijking van een natuurspeeltuin naast de Brede School die momenteel verrijst in de Prickwaert en die na de zomervakantie het onderkomen zal zijn van zowel Anne de Vries als Roald Dahl. ,,Vergelijkbaar met de Woeste Weide in het Burgemeester Feitsmapark, maar dan kleinschaliger”, vertelt Tanis, die verheugd is dat de bouw van de ‘mammoetschool’ op schema ligt. ,,Als de bouw is afgerond en beide scholen hun intrek hebben genomen, kan het huidige schoolgebouw van Roald Dahl (dat er pal naast ligt, red.) worden gesloopt. Op die plek komt de natuurspeeltuin, waar overigens zowel de scholen gebruik van kunnen maken als de buurt. We willen doorpakken.” Wat betreft de waarderingssubsidie van 25.000 euro legt de wethouder uit dat het gemeentebestuur Stichting Dijksynagoge een zetje in de rug wil geven ter behoud van dit cultureel erfgoed in Sliedrecht.  De stichting is in het verleden een hypothecaire lening aangegaan bij de lokale Rabobank om herplaatsing van de synagoge mogelijk te maken. Op 31 december 2013 had de lening afgelost moeten zijn. Omdat er nog een schuld van 100.000 euro open staat, heeft de stichting één jaar uitstel gekregen. Zij staat echter wel onder bijzonder beheer bij de bank. Om te voorkomen dat ‘de enige dijksynagoge ter wereld’, zoals staat omschreven op de website van Stichting Dijksynagoge Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam, haar deuren zou moeten sluiten, is een fondsenpiramide bedacht waarbij voor de grote, middelgrote en kleine beurs de mogelijkheid bestaat bij te dragen aan de instandhouding van het gebouw. Het college is bereid een bijdrage te leveren van 25.000 euro waardoor de stichting voor een kwart uit de brand is geholpen. ,,We doen dat omdat we het behoud van cultureel erfgoed belangrijk vinden en de stichting niets te verwijten valt. Ze doen hun stinkende best om giften en donaties te werven, maar dat valt in deze tijd niet mee. De gemeente is bereid een handje te helpen hetgeen het ook gemakkelijker maakt voor de synagoge om co-financiering te verkrijgen.”

‘Bruto-resultaat’ 2,8 miljoen’

Van de 1,2 miljoen euro blijft na al deze uitgaves 33.000 euro over. Dit komt wel ten goede van de Algemene Reserve, die volgens Tanis ruim voldoende is gevuld. ,,De reservepositie van de gemeente is goed en datzelfde geldt voor het weerstandsvermorgen.” Hij zegt blij te zijn met het overschot van 1,2 miljoen, dat hij als het eigenlijke resultaat omschrijft.  Het ‘bruto-resultaat’ bedroeg 2,8 miljoen euro. 1,6 miljoen is hiervan afgehaald. 1,1 miljoen zal nog uitgegeven moeten worden aan het onderhoud van graven en er zit een half miljoen aan overloopkredieten in die nog betaald moeten worden.  Tanis: ,,We zouden ons in de vingers snijden als we dit geld niet apart zetten want dan worden we in 2014 met kosten geconfronteerd waarvoor geen dekking is.”

Incidentele meevallers

Van het resterende resultaat van 1,2 miljoen euro was de helft al in december voorzien. De resterende 600.000 euro komt vooral door meevallende inkomsten vanuit het Rijk (drie ton), een lagere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (drie ton), diverse kleinere meevallers (vier ton) en een nadeel van vier ton wegens waarderingszaken bij de grondexploitaties. ,,Het gaat vooral om incidentele meevallers waarop we dit jaar niet kunnen rekenen. De noodzakelijke bezuinigingen kunnen niet worden voorkomen. We zijn al wel aan het onderzoeken of zich bij de kleinere afwijkingen meevallers voordoen die wel doorwerken naar volgende jaren.”Deel dit bericht met je vrienden!