Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''
19sep 2014

SLIEDRECHT - Het college van Burgemeester en Wethouders wil een inhaalslag maken met betrekking tot handhaving en toezicht op de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en vraagt de gemeenteraad hier een krediet voor beschikbaar te stellen van 27.720 euro. Aankomende dinsdag nemen de fracties hier een besluit over, afgelopen dinsdag voelden zij wethouder Len van Rekom al aan de tand over de voorgestelde wijziging van de Huisvestingsverordening.

Door Erik de Bruin
Zo ook een kritische bewoner van Kerkbuurt-West, die gebruikmaakte van het inspreekrecht. Hij kaartte aan dat twee panden naast zijn huis alsmede een pand aan de andere kant van de weg, schuin tegenover de woning, worden verhuurd aan arbeidsmigranten. ,,In de Huisvestingsverordening is uitdrukkelijk bepaald dat dit niet is toegestaan en toch gebeurt het.” De bewoner vroeg zich af hoe dit kan en hield de gemeenteraad voor dat de gemeente uitgaat van 140 woningen op Kerkbuurt-West. ,,Dat vind ik onterecht. Er zijn weliswaar 140 wooneenheden, maar 19 daarvan zijn aanleunwoningen in het complex van Dijkzigt en tevens behoren daar 69 Waerthove-appartementen toe. Het is niet aannemelijk dat het huisvestingsbedrijf hier omzettingsvergunningen voor aanvraagt. Netto zijn het dus slechts 52 woonhuizen. Bij de in het raadsvoorstel genoemde 3 procent van 140 komt de norm uit op 4 woningen. Dat is onevenredig veel. Het gaat immers feitelijk om 4 van de 52 reguliere woningen.  Dit betekent dat in 1 op de 13 panden tijdelijk arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest. Ik maak me daar zorgen over aangezien het maximum aantal bewoners straks ook nog eens kan worden uitgebreid van 4 naar 6 per pand.  Om in termen van de Huisvestingsverordening te spreken:  er is sprake van aantasting van woonkwaliteit en ontoelaatbare inbreuk op het geordende woon- en leefklimaat.”
‘Scheefgroei’
Hij vroeg de gemeenteraad het voorstel op 23 september af te wijzen. ,,Of aan te laten passen. Als de appartementen van Dijkzigt en Waerthove bij de bepaling van de norm niet meer worden meegeteld, zoals al gebeurt bij de panden van Tablis Wonen, wordt de soep al veel minder heet.  Het niet mee laten tellen is logisch en, volgens mij, ook redelijk. Hiermee wordt verdere scheefgroei en overlast voorkomen en het waarborgt een gewenste spreiding.” De inspreker zei overlast te ondervinden en daarvan meerdere keren melding te hebben gemaakt. Daarmee behoort hij, zo is in het raadsstuk te lezen, tot een relatief gering aantal Sliedrechters. Verderop staat dat enkele burgers regelmatig klagen. Hun klachten gaan over geluidsoverlast en privacyschending, parkeeroverlast, gebrekkig onderhoud en de concentratie van arbeidsmigranten waardoor ze verwachten dat hun woning in waarde daalt. ,,We staan open voor kritiek en nemen de klachten uiterst serieus”, aldus de wethouder, die aangaf dat het feit dat er relatief weinig klachten zijn te maken kan hebben met onduidelijkheid. ,,Daarom gaan we op de gemeentepagina van Het Kompas helder communiceren wat de huisvestingsverordening inhoudt.”
‘Keurmerk’
Als de raad dinsdag akkoord gaat, worden twee zaken gewijzigd. Ten eerste wordt het quoteringspercentage verlaagd van vijf naar drie procent.  Het college vindt deze verandering gerechtvaardigd aangezien in Sliedrecht ‘maar’ ongeveer vijftig woningen voor dit doel worden gebruikt. Drie procent van de totale woningvoorraad (minus de woningen van Tablis) is 180. De tweede wijziging – al aangekaart door de inspreker – betreft de mogelijkheid die het gemeentebestuur krijgt om een vergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal zes in plaats van vier arbeidsmigranten. Van Rekom: ,,Zo’n omzettingsvergunning wordt alleen verleend aan professionele huisvesters die een keurmerk hebben.” Hij reageerde daarmee op een vraag van Jan Visser van de SGP-ChristenUnie of het risico voldoende wordt afgewend bij meer arbeidsmigranten in één woning. Op de vraag die PvdA-raadslid Jennifer Lanser stelde of de gemeente gaat handhaven of gedogen, antwoordde de wethouder stellig dat er ‘absoluut’ wordt gehandhaafd. ,,We schromen niet adequaat in te grijpen. Vorig najaar is dat bijvoorbeeld gebeurd bij klachten over de vervallen staat van een woning. We hebben contact gezocht met de eigenaar waarna het achterstallig onderhoud in orde is gemaakt.”
‘Geen shame list’
Rens den Besten (CDA) vroeg zich af de gemeente op haar website niet in kaart zou moet brengen waar deze woningen liggen in Sliedrecht. Van Rekom zei een dergelijke ‘shame list’, zoals hij het uitdrukte, niet op z’n plaats te vinden en bracht de nuance aan dat het bij tijdelijke huisvesting niet alleen om arbeidsmigranten, maar ook om studenten gaat. Dat er tijdens de bespreking van dit agendapunt enkel over arbeidsmigranten werd gesproken, was niet verwonderlijk omdat in het raadsvoorstel alleen deze doelgroep wordt aangehaald.


Deel dit bericht met je vrienden!