Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeentebestuur wil en kan de komende jaren aan de bak'
14nov 2014

Gemeentebestuur wil en kan de komende jaren aan de bak

SLIEDRECHT – De begrotingsvergadering die dinsdag- en woensdagavond plaatsvond, mondde, zoals gebruikelijk, uit in tal van amendementen en moties. Vooral PRO Sliedrecht was na afloop opgetogen. Alles wat de nieuwbakken coalitiepartij had ingediend, werd aangenomen. Het CDA en de PvdA kraakten, zoals te verwachten viel, de hardste noten.

Een unicum in de partijgeschiedenis. Overigens kreeg PRO Sliedrecht, die veertig jaar in de oppositie zat, niet helemaal zijn zin. De fractie stemde niet in met de aangenomen motie van de SGP-ChristenUnie om het in 2015 mogelijk te maken dat fietsen ook tijdens winkeltijden wordt toegestaan op de Kerkbuurt. De partij zei bij monde van Gerrit Venis niets te zien in hapsnapbeleid en droeg wethouder Len van Rekom middels een motie op voor het zomerreces van 2015 een plan van aanpak te presenteren. Ofschoon de wethouder de motie overbodig zei te vinden, werd deze toch ingediend. En aangenomen. De wethouder bracht naar voren dat op 21 oktober een bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Ongeveer dertig van de tachtig winkeliers gaven acte de présence. Hij noemde dat in vergelijking met het verleden een hoge opkomst. Begin volgend jaar wordt een vervolgbijeenkomst gehouden. De gesprekken met winkeliers en vastgoedeigenaren moeten resulteren in een plan van aanpak dat duidelijk maakt wat nodig is om de Kerkbuurt weer de functie te laten krijgen die ze verdient, zo luidde de inhoud van de motie. Als het aan bezoekers van deze website ligt zijn er twee zaken van belang: de leegstand moet worden aangepakt en een gevarieerder winkelaanbod is gewenst. Er moet volgens hen zwaarder geschut worden ingezet dan enkel een verkeersbord dat aangeeft dat ook fietsers te gast zijn.
Bruggetjes
Het behoud van de houten bruggetjes in het dorp (een deel zou verdwijnen of worden vervangen door een dam en/of duiker) en een lagere stijging van de afvalstoffenheffing waren andere resultaten die PRO Sliedrecht behaalde. Wat betreft de vorming van een Drechtstedelijk Klant Contact Centrum met Dordrecht als hostende, bepalende gemeent bevond de partij zich op een tweesprong. De coalitiepartners SGP-ChristenUnie en VVD hadden tijdens een speciale beeldvormende raadsvergadering over dit onderwerp al hun fiat gegeven aan wethouder Theo den Braanker om de Sliedrechtse afdeling Burgerzaken hierin mee te nemen. Het was duidelijk dat zij niet zouden instemmen met het amendement van het CDA en de PvdA om hier, zoals de Papendrechtse raad heeft besloten en wat wellicht ook in Zwijndrecht gebeurt, niet aan mee te doen. PRO Sliedrecht had ook vraagtekens gezet of dit wel de juiste weg is naar een toekomstbestendige organisatie en kon de twee oppositiepartijen derhalve niet links laten liggen. Vandaar dat voor een soort gulden middenweg werd gekozen. Sliedrecht doet mee, maar houdt wel een vinger aan de pols en beslist mee over bijvoorbeeld de openingstijden van haar eigen balie. Dit amendement werd aangenomen. Ofschoon het college verantwoordelijk is voor de uitvoering, hetgeen Den Braanker ook tijdens de begrotingsvergadering aanhaalde, kijkt de gemeenteraad wel nadrukkelijk over zijn schouders mee en kan zij als dat gewenst is het stuur in handen nemen.
Mantelzorgers
Het CDA strooit dit jaar met amendementen en moties. Zo ook tijdens de begrotingsvergadering en wederom niet zonder succes. Zo werd de mantelzorgmotie unaniem aangenomen. Wel nadat de datum was gewijzigd van 1 december in 1 juli. De christendemocraten brachten deze wijziging aan nadat wethouder Hanny Visser-Schlieker de raad had verteld dat het onhaalbaar is voor 1 december alle in Sliedrecht mantelzorg verlenende mantelzorgers in beeld te hebben en hen te informeren over de komende veranderingen en bezuinigingen. In het eerste halfjaar van 2015 worden keukentafelgesprekken gevoerd. 1 juli zou derhalve wel haalbaar moeten zijn. De CDA-fractie had ook vrede met het antwoord van de wethouder dat niet de gemeente, maar Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, bij wie de Wmo-uitvoering in handen is, aan zet is als het gaat om het opzetten van een samenwerkingsverband met het diaconeel werk wat betreft hulp bij thuisadministratie. Bij het voorlezen van de algemene beschouwingen sprak fractievoorzitter Ton Spek van een begroting die niet sociaal is. Hij merkte cynisch op dat het een keurig nette begroting is. ,,Vooral als je van stenen en de Drechtsteden houdt.” PvdA-voorman Anton van Rees vindt dat het college nog geen daadkracht heeft getoond. ,,Na een rustige aanloop zal het gemeentebestuur nu toch echt aan de bak moeten.” Nadat hij had opgesomd wat de gemeenteraad in het laatste kwartaal van 2014 tegemoet ziet, zei hij het interessant te vinden dat ook de APV nog wordt vastgesteld. ,,Waar de Zondagswet nationaal aan een zijden gedoogdraadje van de SGP en de ChristenUnie hangt gaan wij nog snel even een APV vastleggen. Jammer hoor. Wil het college nu een toegankelijk en laagdrempelig evenementenbeleid of niet?”, sprak hij venijnig.
Recreatief Knooppunt
Van Rees sloeg ook een felle toon aan toen hij het Recreatief Knooppunt ter sprake bracht. Hij noemde het een wonderlijke keuze dat het college weer het vizier richt op het agragrisch gebied ten oosten van de provinciale weg. ,,De intenties zijn me niet duidelijk. Dit gebied kan op geen enkel draagvlak rekenen van de provincie. Het zou me niet verbazen als deze koerswijziging is bedoeld om het project op een subtiele manier de nek om te draaien. PRO Sliedrecht wil immers dat het blijft zoals het is over het spoor. Als het college besluit het project niet meer uit te voeren, prima, maar zeg dat dan gewoon. Nu is het in nevel gehuld.” Van Rekom bestreed de ‘beschuldiging’ dat de gemeente het Recreatief Knooppunt de nek om wil draaien. ,,Daar hebben de acties die we hebben ondernomen niets mee van doen.” Daar hield hij het bij. Wel gaf hij aan dat het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht op het land ten oosten van de provinciale weg voor het einde van het jaar aan de orde komt in de raad. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat zij in de toekomst met hoge grondprijzen wordt geconfronteerd als zij het recreatiegebied werkelijk wil verwezenlijken. In het gebied achter het treinstation, tussen de Tolsteeg en de provinciale weg, zijn, zo vertelde de wethouder vorige week tijdens een interview, de door speculanten gekochte gronden te duur geworden naar het oordeel van de gemeente.
Verpaupering
De fracties van de SGP-ChristenUnie en de VVD spraken hun tevredenheid uit over het feit dat de begroting structureel sluitend is. ,,We vertrouwen erop dat de ambtelijke organisatie is aangestoken door het enthousiasme en de voortvarendheid van het college”, zei Nico de Jager. Op sommige punten kan er volgens hem wellicht meer dan nu gebeurt. ,,We roepen het college op meer gebruik te maken van haar bevoegdheden om verpaupering op diverse plaatsen in Sliedrecht tegen te gaan. Bijvoorbeeld door
het aanschrijven van eigenaren van afgebrande, leegstaande, verpauperde panden of het stimuleren van de realisatie van tijdelijke natuur op plaatsen waar in de toekomst gebouwd gaat worden. Zo kunnen we Sliedrecht alvast mooier maken totdat definitieve bouwplannen gerealiseerd gaan worden.” Als voorbeelden bracht hij de locatie Lanser aan het begin van de Rivierdijk naar voren alsmede de Kerkbuurt en het verrommelde gebied onder de Baanhoekbrug. ,,Wordt Sliedrecht mooier?”, vroeg de fractievoorzitter van de SGP-ChristenUnie zich hardop af. ,,Is de investering in kozijnen in het pand van Elektra een aarzelend begin om deze enigszins donkere hoek in ons centrum ook in overeenstemming te brengen met haar omgeving?” Wat betreft veiligheid wil hij weten wat de concrete resultaten zijn van de inzet van BOA’s.
Stedenband
Alexander Kieft (VVD) zei blij te zijn dat de OZB-verhoging is teruggedraaid en dat de ‘geld slurpende’ gemeentewoningen in 2015 worden verkocht. Het besluit om de bezuiniging van 5.500 euro op de stedenband met de Roemeense zusterstad Orastië terug te draaien, vocht hij aan door middel van een motie. Wat de VVD betreft wordt deze ‘overbodige vorm van filantropie’ (hij duidde het ook aan als onnodig extraatje en dat Nederland in Europa koploper is als het gaat om hulp aan andere landen) helemaal geschrapt. Aangezien alleen de PvdA de motie steunde werd deze verworpen. Tot genoegen van burgemeester Bram van Hemmen, die de gemeenteraad had gewezen op de duurzame resultaten die uit de stedenband voortvloeien en waar het Sliedrecht bedrijfsleven in de toekomst de vruchten van zou kunnen plukken.
Door Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!