Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Vernieuwd afvalbeleid gemeente werpt de beoogde vruchten af'
11dec 2014

Vernieuwd afvalbeleid gemeente werpt de beoogde vruchten af

SLIEDRECHT – De gemeenteraad heeft een informatieve brief gekregen waarin het college de stand van zaken uitlicht met betrekking tot het nieuwe afvalinzamelsysteem, dat dit jaar over heel Sliedrecht wordt uitgerold. In de wijken Prickwaert, Weresteijn, De Hoven, Molendijk, Rivierenbuurt-Noord, Rivierenbuurt-Zuid en Kerkbuurt-West gebeurt dit al vanaf half januari. Uit onderzoek naar de resultaten blijkt dat het vernieuwde afvalbeleid de beoogde vruchten afwerpt. In het eerste halfjaar is in bovengenoemde wijken vier keer zoveel plastic afval aangeboden via de grijze mini-container.  Ook komt uit steekproeven naar voren dat de hoeveelheid restafval minder is dan in andere wijken.
,,De eerste resultaten zijn positief”, schrijft het gemeentebestuur. ,,Ook in andere gemeenten zoals Zwolle en Utrecht zijn de resultaten van dit nieuwe inzamelsysteem positief. Kanttekening is dat er in Sliedrecht is gestart in de wijken waar enkele jaren voorheen de proef ‘Droog en herbruikbaar’ is gehouden. De bewoners zijn hierdoor al gewend hun afval beter te scheiden.” Uit de resultaten blijkt ook dat er meer groente-, fruit- en tuinafval wordt aangeboden door de huishoudens in deze wijken wat te maken kan hebben met het feit dat in de tuinmaanden maart, april, mei, september en oktober de groene container wekelijks wordt geleegd. Dat is ook een onderdeel van het nieuwe inzamelsysteem.
Minder grofvuil
Verder is te lezen dat  vanaf 1 januari grofvuil op de eerste dinsdag van de maand op afspraak wordt opgehaald. ,,Voorheen was dit wekelijks. Hierdoor is in het eerste halfjaar van 2014 circa 45 procent minder grofvuil aan huis opgehaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Op het milieupark worden sinds de renovatie meer afvalstromen gescheiden ingezameld dan voorheen. Door deze maatregel is er minder grofvuil en neemt het materiaalhergebruik toe. ”
Uiteenlopende reacties
Tussen januari en augustus is een traject van informatie en inspraak doorlopen rondom de locaties voor restafval die nodig zijn voor het nieuwe inzamelsysteem. In een huis-aan-huisbrief,  via de gemeentepagina in Het Kompas en op de website van de gemeente zijn locaties voorgesteld. ,,Gebleken is dat de reacties zeer uiteenlopend zijn”, aldus het college. ,,Bewoners begrijpen dat er een
verzamelcontainer moet komen, maar willen deze bij voorkeur niet bij hun eigen woning. Door middel van in totaal drie  inloopmomenten, brieven met voorstellen voor alternatieve locaties, gesprekken en rondgangen met bewoners, mailwisselingen en dergelijke zijn bewoners geïnformeerd, geraadpleegd en konden ze bij een aantal locaties meebeslissen. Voor twee locaties is ondanks ruime participatie (nog) geen oplossing gevonden om tegemoet te komen aan bezwaren die bewoners hebben.”
Uit reacties blijkt dat bewoners zich zorgen maken over volle verzamelcontainers, meer zwerfafval en bijplaatsing van afval. ,,De capaciteit van de verzamelcontainers hangt af van de frequentie van het legen van de containers en de hoeveelheid containers. Er wordt nauwlettend gevolgd of de frequentie toereikend is of dat er mogelijk verzamelcontainers bijgeplaatst moeten worden”, zo is te lezen in de brief.
Verdere uitrol
Op dertig locaties zijn inmiddels ondergrondse containers geplaatst. Eind augustus/begin september is het nieuwe inzamelsysteem geïntroduceerd in Baanhoek, Baanhoek-West en De Weren.
Tussen eind september en half december worden circa 55 ondergrondse containers op 46 locaties gerealiseerd. Het streven is om het nieuwe inzamelsysteem begin januari 2015 gemeentebreed operationeel te hebben. Vanaf dat moment wordt gemeentebreed gecommuniceerd over het nieuwe  inzamelsysteem en de resultaten hiervan.


Deel dit bericht met je vrienden!