Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'College: '
21feb 2015

College:

SLIEDRECHT - ‘Bovenstaand tijdpad houdt in dat fietsen in de Kerkbuurt tijdens winkeltijden in week 22 (eind mei) kan worden ingevoerd.’ Dat is de laatste zin van een informatiebrief die de gemeenteraad afgelopen week van het college kreeg. Met deze maatregel geeft het gemeentebestuur gehoor aan de motie die de fractie van de SGP-ChristenUnie indiende tijdens de begrotingsvergadering op 11 november en die werd aangenomen.

Het college werd middels de motie opgedragen het fietsen op de Kerkbuurt tijdens winkeltijden uiterlijk eind 2015 toe te staan, draagvlak voor deze maatregel te verwerven bij de betrokken ondernemers, de veiligheid voor zowel voetgangers als fietsers voldoende te waarborgen en in het eerste kwartaal van 2015 aan de raad een plan te presenteren waarin staat welke maatregelen en kosten nodig zijn.
Winkeliers
Draagvlak was er al. Wethouder Len van Rekom zei tijdens de begrotingsvergadering dat in een overleg met ondernemers op de Kerkbuurt-Oost, dat had plaatsgevonden op 22 oktober, 29 van de 30 aanwezige winkeliers hadden aangegeven fietsen op de Kerkbuurt toe te staan en dat dit zo snel mogelijk moet worden ingevoerd. ,,Zij zien dit als een verbetering van de bereikbaarheid van het winkelgebied”, aldus de wethouder. In de brief van 17 februari staat dit ook vermeld en schrijft B&W dat zij in lijn met het collegeuitvoeringsprogramma snel wil handelen en vervolgens wil doorpakken.
Verkeersborden
,,Uitgangspunt bij de maatregel om fietsen tijdens winkeltijden toe te staan is dat de fietser te gast is in het voetgangersgebied”, zo is verder te lezen. ,,Dit houdt in dat de fietser in zijn rijsnelheid en gedrag rekening moet houden met voetgangers. Deze ‘spelregels’ worden duidelijk gemaakt op verkeersborden bij de gelijkvloerse toegangen van de Kerkbuurt, zoals bij beide koppen van de Kerkbuurt en de Waterkeringweg. Op de borden wordt expliciet vermeld dat het om fietsers gaat zodat bromfietsers verboden zijn.” Verder staat vermeld dat de Kerkbuurt nu is ingericht als voetgangersgebied en dat deze uitstraling niet wordt gewijzigd. ,,In de huidige situatie zijn al lijngoten die er op natuurlijk wijze voor zorgen dat fietsers in het midden van de weg blijven. Een aanpassing in bestratingsmateriaal waarmee bijvoorbeeld een fietsstrook wordt gesuggereerd is ongewenst omdat dit het uitgangspunt van ‘fietser te gast’ ontkracht.”
Stallingsruimte
,,Bij het openstellen van de Kerkbuurt voor fietsers kan behoefte ontstaan aan extra fietsbeugels- of klemmen. Wij zullen gedurende een periode van circa zes maanden steekproefsgewijs die behoefte aan extra stallingsruimte inventariseren en we verwachten ook signalen van ondernemers te krijgen als zich problemen voordoen. Als op basis van de inventarisatie en signalen blijkt dat extra fietsbeugels nodig zijn zullen we in overleg met de ondernemers de locatie(s) daarvoor bepalen. In het midden van de Kerkbuurt zijn al fietsparkeervoorzieningen getroffen.”
Kosten
Met het invoeren van de maatregel zijn alleen, zo schrijft het college, de kosten voor de aanschaf en het plaatsen van de verkeersborden gemoeid. De totale kosten bedragen naar verwachting 3.000 euro. ,,In week 10 wordt bij de bewoners en ondernemers in de Kerkbuurt een informatiebrief plus het concept-verkeersbesluit bezorgd. Reacties (zienswijzen) moeten uiterlijk eind week 14 worden ingediend. In de daaropvolgende week worden de eventuele reacties verwerkt. De doorlooptijd voor een verkeersbesluit is minimaal twee maanden. Een verkeersbesluit dient voor publicatie in de Staatscourant ter advisering aan de politie te worden voorgelegd. Na dit advies kan het in de Staatscourant gepubliceerd worden en gaat de inspraaktermijn van zes weken in. Pas na deze termijn kan de maatregel geëffectueerd worden. Indien er bezwaren binnenkomen dient in overleg met de jurist bepaald te worden of het verstandig is  de maatregel te effectueren. Het is gebruikelijk is om de bezwaar- en beroepsprocedure af te wachten. Bovenstaand tijdpad houdt in dat fietsen in de Kerkbuurt tijdens winkeltijden in week 22 (eind mei) kan worden ingevoerd”, zo besluit het college de informatiebrief.


Deel dit bericht met je vrienden!