Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''
16mrt 2015

SLIEDRECHT - Vergeefs probeerde PvdA-raadslid Jennifer Lanser, die veel kennis van zaken heeft op juridisch gebied, op 9 december vorig jaar de confessionele partijen in de Sliedrechtse gemeenteraad ervan te overtuigen dat het in stand houden van een vrijstelling voor kerken wat betreft het betalen van rioolheffing de deur openzet voor elke belastingplichtige om een bezwarenprocedure aanhangig te maken. Hoewel het amendement door wethouder Hans Tanis werd ontraden, brachten de fracties van het CDA en de SGP-ChristenUnie het amendement toch in stemming.

Omdat zij tezamen een nipte meerderheid vormen van tien om negen werd het amendement aangenomen (de andere fracties stemden tegen) en is in de Verordening rioolheffing 2015 net als in voorgaande jaren (‘maar toen lag het niet op straat’, aldus de wethouder) een vrijstelling voor kerken opgenomen. ,,De heersende opvatting bij de meerderheid van de gemeenteraad is dat dit van de wet mag. Mijn vraag is of deze opvatting juist is”, vroeg Lanser in een recente brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG antwoordde dat de wetgeving geen vrijstellingen op dit vlak voorschrijft en dat zij verwacht dat de vrijstelling strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

,,Elke belastingplichtige die wel een aanslag ontvangt, kan dit argument aanvoeren in een bezwaar- of beroepsprocedure”, schrijft de VNG in reactie op de vervolgvraag van Lanser welke risico’s de gemeente loopt. ,,De huidige vrijstelling vormt vooral een risico voor de opbrengst uit de rioolheffing en daarmee voor de gemeentefinanciën.” Aan het eind van de beantwoording is nog het volgende te lezen: ,,Naast het gemis aan inkomsten bestaan de risico’s uit extra werk voor het uitvoerend apparaat omdat er extra bezwaarschriften moeten worden afgedaan en er eventueel beroepsprocedures moeten worden gevoerd. Daarnaast is te verwachten dat de procedure aandacht in de media krijgt met gevolgen voor de beeldvorming over de gemeente.”
Schriftelijke vragen
,,Na vanavond zou je de hele opbrengst van 2,3 miljoen euro aan de risicoparagraaf toe moeten voegen”, zei Lanser op 9 december (zie ‘Gerelateerde berichten’). In schriftelijke vragen die recent naar de de wethouder zijn gemaild vraagt de PvdA-fractie of hij  (‘de adviezen van de VNG gelezen hebbend’) voornemens is een bedrag aan de risicoparagraaf toe te voegen. ,,Ook de VNG is van mening dat deze vrijstelling niet kan. Er is dus weldegelijk sprake van strijdigheid met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. De PvdA is heel nieuwsgierig hoe de portefeuillehouder, die zijn eigen fractie het aangenomen amendement ontraadde, hiermee omgaat.” De sociaaldemocraten schrijven dat zij zich kunnen voorstellen dat het college van Burgemeester en Wethouders de heffingsambtenaar opdraagt alle personen die een beroep doen op de vrijstelling hierin gelijk te geven. ,,Dit naar analogie van het advies van de VNG. Zo Ja, welke aanwijzingen is het college voornemens te geven? Zo Nee, waarom niet?”
‘Overvallen’
De reden dat een amendement werd ingediend is omdat de indieners (lees: CDA en SGP-ChristenUnie) het niet fair vonden dat de kerken hiermee werden overvallen. Tanis beaamde dat vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden. ,,Vanwege het geringe belang hebben we dat niet gedaan.” Het amendement werd na onderling beraad tussen beide partijen in stemming gebracht. De argumentatie was dat ze zich door de late informatieverstrekking voor het blok gezet voelden. De vrijstelling wordt op z’n vroegst voor 2016 opgeheven. Dit jaar zouden er, zo blijkt ook uit de beantwoording van de VNG, juridische procedures kunnen ontstaan.


Deel dit bericht met je vrienden!