Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Toekomstvisie voor het Dijklint (De stand van zaken)' Baanhoek (Foto eigen archief)
28jul 2015

Toekomstvisie voor het Dijklint (De stand van zaken)

SLIEDRECHT - Het dorpse karakter van Sliedrecht wordt voor een belangrijk deel bepaald door het mooie historische dijklint. Dit willen we behouden. De gemeente is daarom bezig met een toekomstvisie voor het dijklint: de Dijkvisie. Deze Dijkvisie zal als richtlijn dienen voor nieuwe ontwikkelingen op en aan het historisch dijklint.

Bewonersavonden
De gemeente hecht bij het tot stand komen van de Dijkvisie grote waarde aan de betrokkenheid van de bewoners en bedrijven van het historische dijklint. Daarom zijn voor hen in juni en juli 2015 door de gemeente reeds in een vroeg stadium drie bijeenkomsten georganiseerd, telkens voor een gedeelte van het Sliedrechtse dijklint.

Tijdens deze bijeenkomsten is de door de gemeente gemaakte inventarisatie gepresenteerd, waarin de nadruk ligt op de bestaande karakteristieken, kwaliteiten en knelpunten van het dijklint. Tevens werd een doorkijk gemaakt naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom het dijklint.

Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid om op de inventarisatie te reageren door aanvullingen, wensen en suggesties aan te dragen. De verzamelde informatie dient als input voor de op te stellen Dijkvisie.

Voor de drie bijeenkomsten zijn alleen de bewoners en bedrijven uitgenodigd, omdat zij direct belanghebbenden zijn. De gemeente wil graag ook de overige inwoners en bedrijven van Sliedrecht bij het proces betrekken, immers de dijk is van iedereen. Daarom krijgt eenieder alsnog de gelegenheid om zijn of haar bijdrage in te brengen. Hiervoor kunt u voor 1 september 2015 via r.lipman@sliedrecht.nl contact opnemen met de heer Lipman, de stedenbouwkundige van de gemeente Sliedrecht.

Via de onderstaande links kunt u de presentaties terugzien.
PDF-bestand Rivierdijk (22 juni 2015)
PDF-bestand Kerkbuurt (6 juli 2015)
PDF-bestand Molendijk en Baanhoek (29 juni 2015)

Inbreng uit bewonersavonden
De bewoners en bedrijven hebben tijdens de bijeenkomsten al veel input geleverd. Deze input wordt benut voor het opstellen van de Dijkvisie. Daarnaast wordt een deel van de inbreng gebruikt voor afwegingen binnen het project 'Herinrichting Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost' en ten behoeve van het opstellen van het nieuwe Verkeersbeleidsplan.

Uit de bijeenkomsten zijn enkele knelpunten duidelijk naar voren gekomen. De meest uitspringende knelpunten zijn verpaupering ten gevolge van langdurige leegstand, overlast van vracht- en busverkeer en schade aan woningen door trillingen.

Door enkele bewoners van de Baanhoek zijn vragen gesteld met betrekking tot de 'uitkoopregeling hoogspanningsleidingen'. Naar aanleiding hiervan zal direct na de zomervakantie een specifieke bewonersavond belegd worden. De betreffende bewoners zullen hiervoor per brief een uitnodiging ontvangen.

Indien u van mening bent dat er sprake is van een onveilige situatie, bij voorbeeld op (potentiële) bouwlocaties, kunt u dit melden (link naar pagina Klachten) bij de gemeente. Zo nodig zal de gemeente handhavend optreden.

Planning en verdere proces
- Tot 1 september 2015:  informatie verzamelen t.b.v. de inventarisatie
- Najaar 2015:               opstellen en ter inzage leggen Ontwerpvisie
- Eind 2015/begin 2016: vaststellen Dijkvisie door gemeenteraadDeel dit bericht met je vrienden!