Gemeente verleent ondanks bezwaren omgevingsvergunning voor bouw rouwcentrum aan Valkweg

24 november 2017
Gemeente verleent ondanks bezwaren omgevingsvergunning voor bouw rouwcentrum aan Valkweg

SLIEDRECHT - Op dinsdag 21 november heeft de gemeente sliedrecht een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een rouwcentrum aan de Valkweg 8.

Gevraagde vergunning
Door Boyan B.V. is op 7 juli 2017 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van
een rouwcentrum aan de Valkweg 8. De locatie, met de huidige opstallen, was in gebruik als peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Zienswijzen
Tijdens de behandeling van de aanvraag zijn 41 zienswijzen ingediend tegen het bouwplan van het rouwcentrum voornamelijk door de scholen, het sport- en beautycentrum en bewoners van de  Havikstraat. De zienswijzen richten zich met name op het gevraagde gebruik van de projectlocatie voor een rouwcentrum. Omdat een school in de directe omgeving is gesitueerd vreest men dat de schoolgaande kinderen geregeld worden geconfronteerd met de dood, rouw en verdriet hetgeen men niet wenselijk vindt. Verder wordt de verkeersveiligheid en het parkeren aan de orde gesteld.

De gemeente begrijpt dat de komst van een uitvaartcentrum op deze locatie vragen dan wel bezwaren oproept bij omwonenden, het schoolbestuur en andere gebruikers van omliggende panden. Als gemeentebestuur kunnen zij zich goed voorstellen dat het voormalig kinderdagverblijf niet de ideale locatie is voor een rouwcentrum. Toch hebben ze moeten besluiten om de vergunning te verlenen. De wet- en regelgeving biedt onvoldoende ruimte om deze vergunning tegen te houden. Zij hechten eraan Sliedrecht te laten weten dat ze goed naar de bezwaren hebben gekeken, maar dat de wet hen simpelweg verplicht objectief de vergunning te beoordelen.

Belangenafweging
Een vergunningaanvraag dient te worden getoetst aan het vastgestelde beleid zoals onder andere
een bestemmingsplan. Voor het gebruik van deze projectlocatie is het toegestane gebruik uit het
bestemmingsplan maatgevend. Het plan is hieraan getoetst en de gemeente moet tot de conclusie komen dat een rouwcentrum binnen het maatschappelijk domein valt waardoor op basis van de gegeven bestemming de vergunning niet geweigerd kan worden.

Vanwege een zorgvuldige belangenafweging heeft het vergunningstraject ook langer geduurd dan
normaal. Hiervoor is de beslistermijn verlengd. de gemeente Sliedrecht heeft nadrukkelijk gekeken of in overleg met de aanvrager van de vergunning, er mogelijkheden zijn om zoveel als mogelijk aan de ingediende bezwaren tegemoet te komen. Het voorliggende plan houdt dan ook o.a. nadrukkelijk rekening met de afscherming van de achterzijde van het beoogde rouwcentrum en de  schoolactiviteiten.

Het bouwplan wijkt voor de goot-, bouwhoogte en het bouwvlak af van het bestemmingsplan. Het
afwegingkader om wel of niet mee te werken is gerelateerd aan het straat- en bebouwingsbeeld en de nadelige effecten hiervan met de in de omgeving aangrenzende gronden en bouwwerken. De reden van de afwijking is dat het plan technisch beter wordt gesitueerd en inpasbaar is ten opzichte van de openbare ruimte. De afwijking voor de goot- en bouwhoogte komt door de specifieke architectuur van de luifelconstructie.

Het plan is door welstandscommissie positief beoordeeld. Omliggende gebruiksmogelijkheden van gronden en bouwwerken worden door het afwijken van het bouwvlak, de goot- en bouwhoogte niet benadeeld.

Ook is aandacht besteed aan het parkeren in de omgeving. Het plan is getoetst aan de
parkeernormennota Sliedrecht 2016 waarvoor een rouwcentrum/crematorium 28 parkeerplaatsen benodigd zijn. Met het plan worden een aantal parkeerplaatsen toegevoegd in de openbare ruimte en op eigen perceel. Verder vindt er een gedeeltelijke herinrichting van de openbare ruimte plaats aan de voorzijde van het pand. Hierdoor heeft het plan een sluitende parkeerbalans.

Daarnaast is het plan ook getoetst op de verkeersveiligheid. Het rouwcentrum zal naar verwachting per week minder verkeer generen dan de scholen/kinderdagverblijven die er voorheen gevestigd waren. Wel zal de verdeling anders zijn. Bij een school/kinderdagverblijf zijn er vier momenten op een dag dat kinderen/leerlingen komen of gaan. Bij een rouwcentrum zijn er maar enkele keren per week grotere verkeersstromen. Ook zal het bezoek aan het rouwcentrum niet samenvallen met het aan- of uitgaan van de naastgelegen scholen, waardoor het verkeer er meestal rijdt op rustige en overzichtelijke momenten. Het is dan ook niet aannemelijk dat de verkeersveiligheid afneemt door de vestiging van een rouwcentrum.

Voor de bouw het rouwcentrum is het noodzakelijk dat een 7-tal vergunningplichtige bomen worden gekapt op het perceel. Omdat de bomen niet kunnen worden gecompenseerd op het eigen perceel zal de eigenaar een storting doen in het herplantfonds. Dit bedrag wordt gebruikt om elders in Sliedrecht extra groen aan te leggen. De eigenaar zal ook voor een zorgvuldige inplanting zorgen tussen het schoolplein en de achterzijde van het rouwcentrum na het gereedkomen van het gebouw.

Het besluit van Burgemeester en Wethouders
Met dit besluit zijn B&W van de gemeente Sliedercht van mening dat met de vestiging van een  rouwcentrum zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de omgeving, gelet op het toegestane gebruik op dit perceel. De indieners van de zienswijzen worden geïnformeerd over het besluit met een brief en het zienswijzeverslag.

Vervolgprocedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen, bij burgemeester en wethouders, binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van het genomen besluit

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.