vrijdag 27 november 2020

Alles over Sliedrecht

VVD Sliedrecht stelt vragen met betrekking tot het aardgasvrij maken van 600 woningen

21 oktober 2020

SLIEDRECHT - De VVD Sliedrecht stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders in Sliedrecht met betrekking tot het aardgasvrij maken van 600 woningen in Sliedrecht. Een proefproject is opgestart; maar loopt het wel?

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) Rijksoverheid.
Het PAW plan geldt als een van de belangrijkste projecten van de overheid om de afspraken uit het Klimaatakkoord over de energietransitie in de bebouwde omgeving na te komen. 
Volgens het PAW plan moeten in het jaar 2030 anderhalf miljoen woningen verduurzaamd zijn; afgekoppeld van het aardgas. Door de Rijksoverheid zijn 27 projecten geselecteerd.

De gemeente Sliedrecht heeft heeft in 2018 een aanvraag ingediend, zie het collegebesluit van 25-06-2018. Het door de gemeente Sliedrecht met de overheid gesloten convenant is te zien op de website “Programma Aardgasvrije Wijken”, alsmede het uitvoeringsplan.

De aanvraag van de gemeente Sliedrecht is gebaseerd op 600 wonngen, waarvan 500 particulier en 100 woningen van woningcorporatie Tablis. Het gebied wordt omschreven als Vogelbuurt Noord, Vogelbuurt Zuid en Burgemeester Winklerplein Noord. Sliedrecht is daarmee een van de 27 door de Rijksoverheid gehonoreerde proefgemeenten.

Aan Sliedrecht is toegekend is een bedrag van € 3.850.000,00.
In NRC Handerlsblad van 16 oktober 2020 wordt op de voorpagina een artikel gepubliceerd:
“Proefproject van gas af stilgelegd”. Het betreft de gemeente Purmerend, een van de 27 geselecteerde proefgemeenten. “In Purmerend is dit belangrijke proefproject om huizen gasvrij te maken voor onbepaalde tijd stilgelegd”, aldus NRC Handelsblad van 16-10-2020. 

In een vervolgartikel, 17 oktober 2020, wordt nader ingegaan op het stilleggen van het proefproject in Purmerend. “De afronding van het project in 2020 is waarschijnlijk niet haalbaar” volgens de verantwoordelijke wethouder in de gemeente Purmerend. 

De verduurzaming van de proefwijk in Purmerend heeft meer geld gekost dan vooraf gedacht.
Duurzame alternatieven voor gas zijn relatief kostbaar door de lage aardgasprijs en het blijkt lastig te zijn woningen van het gas af te koppelen. Ook de gelijktijdige aanleg van een warmtenet met de vervanging van de riolering verloopt moeizaam omdat de werkzaamheden op verschillende snelheden worden uitgevoerd. Naar verwachting komt de kwestie medio november 2020 ter sprake in de gemeenteraad. Tot zover een beknopte weergave van het verhaal over dit project in Purmerend in NRC Handelsblad van 16 en 17 oktober 2020.

Eenzelfde proefproject is in Sliedrecht sinds de zomer van 2020 in gang gezet. Voor zo ver waargenomen kan worden loopt het “van het gas af project” in Sliedrecht niet op rolletjes. 
Storingenen, beschadigingen aan communicatieleidingen en elektra zijn meerdere malen aan de orde geweest. Het toebrengen van schade aan een gasleiding heeft er zelfs toe geleid dat een aantal bewoners hun woningen tijdelijk moesten verlaten. 

In de maand oktober 2020, begin van de herfst, zijn op dit moment meerdere straten afgesloten voor doorgaand verkeer. Een van de belangrijkste doorgangswegen in Sliedrecht, de Thorbeckelaan in Sliedrecht oost, is voor drie maanden afgesloten voor verkeer rijdend in westelijke richting. Vanuit de oostwijk negeren automobilisten met enige regelmaat de aangebrachte verkeersmaatregelen. 
                                                    
Evenals in Purmerend worden in Sliedrecht verschillende werkzaamheden gecombineerd: afkoppelen en/of het verleggen van gasleidingen, vervangen riolering en waar nodig of gewenst kabels en leidingen voor ander gebruik.

Sliedrechtse bewoners van particuliere woningen worden worden bezocht door medewerkers van de gemeente Sliedrecht of door eenhiertoe ingehuurd bureau en geïnterviewd om mee te werken aan de afkoppeling van aardgas en de aansluiting op het warmtenet.

In deze gesprekken wordt de energiesituatie van de bestaande woning besproken. Vrijwel alle onderhavige woningen zijn gebouwd vóór het jaar 1970. Het energiezuinig bouwen was in die tijd niet of nauwelijks gebruikelijk. Zo blijken woningen aangepast te moeten worden om geschikt gemaakt te worden voor functioneren op het warmtenet. Daarbij zouden bedragen genoemd worden van € 50.000 tot € 60.000 per woning om deze te isoleren teneinde  voldoende comfort te kunnen verkrijgen bij aansluiting op het warmtenet. De hier genoemde kosten van 50 tot 60 duizend euro per woning zouden de betreffende huiseigenaren zelf moeten financieren. 

VVD Sliedrecht vraagt aan het college van burgemeester en wethouders het volgende:

1  Wordt van het project 'Sliedrecht van het gas af” een voor- en nacalculatie bijgehouden, wordt dit periodiek bijgewerkt, bijvoorbeeld per week of per maand. Zo ja, kan de   wethouder hierover rapporteren aan de gemeenteraad. Zo nee, waarom niet?

2  Welk argument ligt ten grondslag aan het afsluiten van een der belangrijkste verkeerswegen in de minst aantrekkelijke periode van het jaar voor een duur van drtie maanden?

3  Zijn hulpdiensten die van buiten Sliedrecht komen, geïnformeerd over de afsluitingen van wegen in Sliedrecht? 

4  Kan een overzicht gegeven worden van de tot nu toe aangerichte schade en door wie gaat de schade financieel vergoed worden. De gemeente Sliedrecht?

 5  De financiële verantwoording van het PAW project dient te geschieden via de jaarrekening van de gemeente Sliedrecht comform het convenant met de Rijksoverheid.
    Hoever staat het hiermee?

6  De interviews met particuliere woningeigenaren worden gehouden tijdens de werkzaamheden. Normaal gesproken zou dit vooraf dienen te geschieden ter verkrijging van inzicht en planning van het werk. 
    6 a  Waarom tijdens de lopende werkzaamheden?
    6 b  Stelt de gemeente Sliedrecht en/of de Rijksoverheid een copensatieregeling beschikbaar voor het energiezuinig maken van pareticuliere woningen? 

7  Hoe ziet de werkplanning er uit? Is het werk op schema volgens de planning?

8  In Purmerend worden de maandelijkse lasten voor aansluiting op het warmtenet hoger dan voorheen de aansluiting op aardgas. Hoe zit dat in Sliedrecht?

9  De situatie in Purmerend is zorgwekkend te noemen. In hoeverre zijn deze risoco's in kaart en op welke manier wordt hierop gestuurd of gecalculeerd?

10 Hoe ziet het college de situatie van het warmtenet in Purmerend nu dit prestigeproject van de Rijksoverheid niet haalbaar lijkt?

11 Welke lessen zijn te trekken uit de pilot van Purmerend en welke acties zijn dus nodig voor Sliedrechtse situatie?

12 Wat is de prognose van het college nu met betrekking tot het warmtenet van Sliedrecht?


Raadsfractie VVD Sliedrecht. 
 

Zie ook:

Lees meer over:

VVD vrage aardgarvrij
Deel dit bericht met je vrienden!